Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Celem wypełnienia obowiązku wynikającego z  art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,  s.1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy ul. Samorządowa 2, 38-321 Moszczenica tel. 18 3541240 e-mail: gops@gopsmoszczenica.eu

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a w szczególności realizacja zadań z zakresu:

 • pomocy społecznej,
 • świadczeń rodzinnych,
 • świadczeń wychowawczych (500plus),
 • świadczenia „Dobry Start”
 • pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych,
 • Karty Dużej Rodziny,
 • przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
 • potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • wspierania kobiet w ciąży i rodzin - "Za życiem".
 • innych zadań realizowanych w GOPS,

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem złożenia i rozpatrzenia składanego wniosku.

 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą

 • pracownicy w zakresie upoważnień nadanych przez Administratora,
 • organy i podmioty publiczne obowiązane na podstawie przepisów prawa do ich udostępnienia Administratorowi (a w szczególności : sądy, Policja, ZUS, KRUS, komornik, ośrodki pomocy społecznej, samorządowe kolegium odwoławcze),
 • podmioty przetwarzające Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt.3 (np. bank, Poczta Polska, placówki oświatowe),
 • inne strony postępowania, ich  pełnomocnicy oraz przedstawiciele (jeśli w danej sprawie występują), uprawnieni na podstawie przepisów prawa do dostępu do akt sprawy zawierających dane osobowe.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych,
 • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

            Realizacja przez administratora żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia danych osobowych, przeniesienia danych do innego administratora oraz uprawnienia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  może nastąpić w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa.  

Z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE można zapoznać się w tym miejscu: - link

Kalendarium

Czerwiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny