Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy

O instytucji

     Ośrodek pomocy społecznej jest instytucją samorządową świadczącą pomoc społeczną, działającą w każdej gminie. Ośrodek tworzony jest na podstawie uchwały rady gminy, która nadaje mu statut i przekazuje w zarząd określone mienie. Podmiot ten nie ma osobowości prawnej, działa jako gminna jednostka organizacyjna, tworzona na podstawie art 9 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym, posiada status jednostki budżetowej. Ośrodek pomocy społecznej podlega formalnie organowi wykonawczemu gminy (wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta).

     W Gminie Moszczenica w ślad za wyżej wymienioną definicją instytucji - całość zadań, obowiązków, spraw, zagadnień związanych z pomocą społeczną jest realizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy (GOPS), a nadrzędnym celem tych działań są: umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. wspieranie osób i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

     Ośrodek został powołany Uchwałą Nr 45/X/90 Gminnej Rady Narodowej w Moszczenicy z dnia 26 lutego 1990 r. w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej. GOPS w Moszczenicy. Funkcjonuje w oparciu o statut jednostki wielokrotnie na przełomie kilkudziesięciu ostatnich lat modyfikowany, zmieniany - w związku ze zmianami w sektorze pomocy społecznej oraz coraz to nowymi obwiązkami nakładanymi na jednostki pomocy społecznej w na szczeblu gmin.
Statut obecnie obowiązujący został przyjęty Uchwałą Rady Gminy nr XI/115/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. Zgodnie z jego treścią GOPS - jest jednostką organizacyjną Gminy Moszczenica utworzoną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej, zadań własnych Gminy oraz zadań zleconych Gminie wynikających z ustawy o pomocy społecznej bądź innych ustaw i programów rządowych. Ponadto instytucja aplikuje o fundusze i środki zewnętrzne w tym środki UE, dzięki którym realizuje dodatkowe projekty i programy wsparcia dla mieszkańców Gminy Moszczenica.

     Informacje o strukturze organizacyjnej GOPS, realizowanych zadaniach, projektach – a także aktualności z pracy jednostki zawarte są w pozostałych zakładkach strony internetowej, na której się Państwo znajdują.

Kalendarium

Czerwiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny