Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy

Zasiłek rodzinny z dodatkami

Zasiłek rodzinny to świadczenie przyznawane w celu wsparcia rodziny w ponoszeniu wydatków na utrzymanie dziecka.

 

Komu przysługuje?

Prawo do ubiegania się o ten zasiłek przysługuje:

 • Rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka;
 • osobie uczącej się.

Przez osobę uczącą się należy rozumieć osobę pełnoletnią uczącą się w szkole lub szkole wyższej, która nie jest na utrzymaniu rodziców. Brak utrzymania musi wynikać ze względu na śmierć rodziców lub orzeczenie przez sąd prawa do alimentów z ich strony.

Kryterium dochodowe:

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza:

 • 674,00 zł,
 • 764,00 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje, do ukończenia przez dziecko:

a) 18. roku życia lub

b) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo

c) 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość świadczenia:

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

a) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;

b) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;

c) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, który wprowadza nowy sposób ustalania wysokości przysługujących zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego (tzw. mechanizm złotówka za złotówkę). Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy w przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:
1) zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków;
2) dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka -podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków;
3) dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania -podzielonych przez 12.
W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z powyższym mechanizmem, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują (art. 5 ust. 3-3d ustawy).

Dodatki do zasiłku rodzinnego:

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki, o które można się ubiegać z tytułu:

 • urodzenia dziecka: 1000 zł jednorazowo;
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: 400 zł miesięcznie;
 • samotnego wychowywania dziecka: 193 zł lub 273 zł miesięcznie w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (rodzina wielodzietna to rodzina wychowująca troje i więcej dzieci mających prawo do zasiłku rodzinnego): 95 zł miesięcznie;
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 90 zł miesięcznie do ukończenia przez dziecko 5 roku życia oraz 110 zł miesięcznie od 5 roku życia;
 • rozpoczęcia roku szkolnego: 100 zł jednorazowo;
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: 69 zł miesięcznie z tytułu dojazdów z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły lub 113 zł miesięcznie w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej.

 

Okres przyznania zasiłku rodzinnego

Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy, tj. od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego, albo począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

Termin składania wniosku:

W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

 W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

 W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Kalendarium

Czerwiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny