Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy

usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze

USŁUGI OPIEKUŃCZE; SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

W przypadku przyznania usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się ich zakres, okres i miejsce świadczenia, a także wysokość odpłatności za usługi. W przypadku, gdy dochód osoby lub na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (tj. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 701 zł, a w przypadku osoby w rodzinie - 528 zł. pomnożonej przez liczbę członków rodziny), usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie. W przypadku gdy dochód przekracza kryterium dochodowe, wysokość odpłatności ustalana jest na podstawie Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania. W przypadku gdy dochód przekracza kryterium dochodowe, wysokość odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze ustalana jest na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Dz.U z 2005 Nr. 189, poz. 1598 z późn.zm.).

 

Załącznik do decyzji przyznającej

usługi opiekuńcze

 

Zakres usług opiekuńczych  świadczonych przez opiekunkę

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy

 -informacja  dla  osoby korzystającej.

 

1. Usługi opiekuńcze są świadczone osobom, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować z powodu wieku lub  niepełnosprawności,    które  są  osobami  samotnymi  lub  posiadają    dzieci,  które  z  powodu poważnych przeszkód nie  mogą  zaopiekować  się  swoim  rodzicami.  Udzielenie  pomocy  w  postaci  usług  opiekuńczych nie zwalnia dzieci z obowiązku pomagania swoim rodzicom na miarę posiadanych możliwości .

2. Usługi opiekuńcze  są wykonywane przez opiekunkę nie posiadająca kwalifikacji medycznych i  obejmują: 

-pomoc  w  zaspokojeniu  codziennych  potrzeb  życiowych podopiecznego:  robienie  niezbędnych zakupów,   przygotowanie   posiłku   lub   jego   dostarczenie  z punktu   gastronomicznego, karminie podopiecznego jeżeli tego wymaga, bieżące prace porządkowe w mieszkaniu podopiecznego lub części mieszkania  użytkowanej  przez  podopiecznego,  mycie  naczyń,  pranie  ubrań  i  bielizny  podopiecznego, palenie w piecu.

-opiekę higieniczną: pomoc  w utrzymywaniu higieny osobistej podopiecznego (mycie), zmiana bielizny osobistej i pościelowej, ubranie chorego.

-pielęgnację  podopiecznego:    pomoc  przy  załatwianiu  potrzeb  fizjologicznych,  zmiana  opatrunków, zapobieganie w powstawaniu odleżyn, pomoc w ułożeniu chorego w łóżku, zmianie pozycji chorego w łóżku, pomoc w poruszaniu się chorego pomieszkaniu, zamawianie wizyt lekarza, pielęgniarki, realizacja recept lekarskich na koszt klienta, powiadomienie rodziny, lekarza, pracownika socjalnego o istotnych zmianach wskazujących na pogorszenie stanu zdrowia klienta.

-zapewnienie  w  miarę  możliwości  kontaktu  z  otoczeniem:   zamawianie   wizyt   duchownych   u podopiecznego,   wysyłanie   korespondencji,   załatwienie   drobnych   spraw   urzędowych,   wyjście   z podopiecznym na spacer, dostarczenie prasy i książek.

 

Wymienione wyżej czynności mogą być wykonywane w zależności od potrzeb chorego i  możliwości czasowych opiekunki.  Ilość  godzin  przyznawanych  usług  opiekuńczych  jest  zależna  od  potrzeb  podopiecznego  oraz możliwości Ośrodka PomocySpołecznej. 

3. Warunkiem korzystania z pomocy w postaci usług opiekuńczych jest współpraca  podopiecznego z opiekunką. Utrudnianie   wykonywania   zadań   opiekunce  przez   osobę   podopieczną   może   spowodować   wstrzymanie świadczenia usług.

4.  Z  przyczyn  organizacyjnych  oraz  z  uwagi  na  higienę  pracy  opiekunki  nie  jest  możliwe  aby  ciągle  ta  sama opiekunka  wykonywała  swoje  zadania  u  tych  samych  osób  podopiecznych.  W  związku  z  tym  w  czasie korzystania z usług opiekuńczych mogą następować zmiany opiekunki pracującejw domu podopiecznego.

5. Opiekunka nie może:

-wykonywać zabiegów wymagających kwalifikacji medycznych,

-wykonywać czynności związanych z rehabilitacją medyczną chorego,

-wykonywać prac remontowych w domu podopiecznego np. malowanie,

-wykonywać ciężkich prac związanych z generalnymi porządkami w tym. np. przesuwanie mebli, noszenie ciężkich przedmiotów,

 -przygotowywać posiłków dla innych niż podopieczny osób wspólnie bądź oddzielnie zamieszkałych, 

-robić zakupy dla innych niż podopieczny osób,

-prać bielizny i ubrań należących do innych niż podopieczny osób,

-znosić -magazynować zakupionego węgla.  

Proszę o nie zlecanie opiekunce wykonywania prac wymienionych w pkt. 5.

Kalendarium

Czerwiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny