Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy

Wymagane dokumenty

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby ubiegającej się.

Wniosek można złożyć w formie elektronicznej przez stronę https://empatia.mpips.gov.pl/ lub w formie tradycyjnej (papierowej).

Formularze wniosków można pobrać w siedzibie GOPS oraz na stronie internetowej ośrodka w zakładce Druki do pobrania.

Przy ustalaniu uprawnień do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego, brane są pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, na który ustalane jest prawo do świadczeń oraz zmiany w sytuacji dochodowej stanowiące utratę i uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Do wniosku należy dołączyć:

1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny za 2018 r. (np. zasiłki chorobowe z KRUS, stypendia szkolne, gospodarstwo rolne, itd.). Szczegółowy wykaz dochodów nieopodatkowanych znajduje się tutaj

2) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,

b) wysokości przychodu,

c) stawce podatku,

d) wysokości opłaconego podatku – w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (dotyczy osób prowadzących w 2018 roku pozarolniczą działalność gospodarczą w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej).

 

3) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych:

a) w przypadku przysposobienia dziecka - prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzające przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

b) w przypadku opiekuna prawnego - orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

c) w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko - prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd zobowiązujących do alimentów,

- odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku, gdy rodzic dziecka nie żyje,

- odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany

- odpis prawomocnego orzeczenie sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne

- orzeczenie sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,

- odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców,

d) w przypadku osoby uczącej się – odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd zobowiązujących do alimentów,

e) oświadczenie o uczęszczaniu dziecka lub osoby uczącej się do szkoły lub szkoły wyższej,

f) zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o okresie, na który został udzielony urlop wychowawczy, oraz o okresach zatrudnienia,

g) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia rodzinnego będącego przedmiotem wniosku.

W przypadku utraty dochodu w 2018 r. lub po tym roku do wniosku należy dołączyć dokumenty lub oświadczenia potwierdzające ich utratę (np. świadectwo pracy, decyzję z Powiatowego Urzędu Pracy o utracie zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie od pracodawcy o udzielonym urlopie wychowawczym, decyzję o utracie renty, wykreślenie działalności gospodarczej, itp.) oraz dokument lub oświadczenie potwierdzający jego wysokość (np. PIT-11).

W przypadku uzyskania dochodu w 2018 r. lub po tym roku  należy dołączyć dokumenty lub oświadczenie (np. umowę o pracę, decyzję o przyznaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o podjęciu zatrudnienia po zakończonym urlopie wychowawczym, decyzję o przyznaniu renty, decyzję o zarejestrowaniu działalności gospodarczej itp.) oraz dokument lub oświadczenie potwierdzający jego wysokość (np.PIT-11).
Natomiast w przypadku  uzyskania dochodu po 2018 r. wymagane jest zaświadczenie lub oświadczenie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

W przypadku, gdy wnioskodawca lub członek rodziny pracuje poza granicami kraju wnioskodawca dodatkowo wypełnia oświadczenie praca za granicą.

We wniosku należy wypełnić tabelę: dane członków rodziny przebywających za granicą, gdzie należy podać: imię, nazwisko, numer PESEL, kraj przebywania za granicą wraz z adresem zamieszkania poza granicami RP, nazwę i adres pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami RP.

Kalendarium

Czerwiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny